CENNIK USŁUG

Należność za świadczone usługi ustalana jest z Klientem w formie umowy i kształtowana jest przez takie elementy jak: wartość przedmiotu sprawy, nakład pracy, rodzaj zleconej sprawy, stopień skomplikowania, różnorodność zagadnień prawnych i czas niezbędny do wykonania powierzonych czynności, termin wykonania. Wycena świadczonych usług dokonywana jest w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta oraz dokumenty lub też inne materiały źródłowe.


Wynagrodzenie może być ustalone w jednej z następujących postaci:

  • ryczałtowo – stawka określana jest poprzez ustalenie z Klientem konkretnej kwoty wynagrodzenia za obsługę prawną w danym miesiącu lub za prowadzenie konkretnej sprawy. Na wynagrodzenie ma wpływ między innymi wielkość obsługiwanego podmiotu oraz ilość wizyt u Klienta związana z prowadzoną obsługą prawną.
  • stawki godzinowej – podstawą określenia wynagrodzenia jest ilość czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. Ten rodzaj wynagrodzenia preferowany jest w sytuacjach, kiedy nie można z góry określić zakresu prac. Stawka godzinowa kształtuje się na poziomie 250 zł.
  • wykonanie konkretnego zlecenia – wynagrodzenie ustalane jest z Klientem indywidualnie w zależności od jego potrzeb. Obejmuje ono należność za wykonanie jednorazowego zlecenia za prowadzenie lub przygotowanie poszczególnych spraw, udzielenie porad prawnych i konsultacji (od 50 zł do 300 zł), sporządzenie opinii prawnej (od 250 zł do 2000 zł), prowadzenie sprawy przed sądem lub organem administracji publicznej.

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy sądowej bądź egzekucyjnej ustalane jest z Klientem między innymi z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U z 2002r., Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Zgodnie z rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

1. do 500 zł – 60 zł,

2. powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł,

3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł,

4. powyżej 5.000 do 10.000 zł – 1.200 zł,

5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł,

6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł,

7. powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Podane powyżej stawki są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Powered by Tomasz Strupiechowski